Contact info
  Aanvraag informatie
  Deze link doorsturen
  Algemene voorwaarden CashflowByWeb
  Privacybeleid
  Disclaimer
[NL] - [EN]
DISCLAIMER

1. Algemeen
Welkom op de website van Delta Point OCS ®, met maatschappelijke zetel te BE-2000 Antwerpen, Blauwtorenplein, RPR Antwerpen - BE 0875 649 880. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

2. Informatie en aansprakelijkheid
Delta Point OCS ® behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen Delta Point OCS ® geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

3. Gebruik
U verbindt er zich toe:
• de website als een goed huisvader te gebruiken
• de informatie op de website niet te gebruiken op een wederrechtelijke wijze of op een   wijze waardoor er inbreuk wordt gepleegd op de rechten van Delta Point OCS ® of van derden
• geen gebruik te maken van de website zodat deze of de daarmee verbonden soft- of hardware bewust wordt beschadigd of de werking ervan geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent bewust wordt belemmerd of onderbroken.

4. Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens
Tijdens een bezoek aan de site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform evenals 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

5. Opgave en registratie van persoonsgegevens
De bezoeker beschikt over de mogelijkheid om tijdens zijn bezoek:
• Web-formulieren in te vullen waarbij bepaalde gegevens worden medegedeeld (bijv. aanvraag voor informatie, inschrijving in BusinessViewByWeb ©, sollicitatieformulieren enz…),
• een e-mail met bepaalde gegevens naar Delta Point OCS ® te verzenden. Hierbij worden de emailadres en de opgegeven gegevens door Delta Point OCS ® bewaard in een databank en verwerkt voor louter interne doeleinden zoals marketing, interne organisatie, klantenbeheer, profilering, prospectie. De verstrekte gegevens kunnen evenwel ook worden doorgegeven aan derden of aan de met Delta Point OCS ® verbonden partners of ondernemingen.

6. Privacy, veiligheidsmaatregelen, controle- en inzagerecht
Delta Point OCS ® verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. U heeft overeenkomstig de Wet van 11 December 1998 recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Het recht op inzage en eventuele correctie kan u uitoefenen door een mail uit te richten naar admin@deltapointocs.eu

Meer uitleg over het privacybeleid voor CashflowByWeb vindt u in de privacypolicy

7. Intellectuele eigendomsrechten
Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data (‘informatie’) alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo's, webbase software CashflowByWeb ©, informatie platform BusinessViewByWeb © en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Delta Point OCS ® of aan derden. Delta Point OCS ® is een geregistreerd handelsmerk. Het is niet toegestaan de op en via deze website aangeboden informatie, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s of andere bestanddelen te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

8. Links naar andere websites
De website bevat kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Delta Point OCS ® verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

9.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Alle opmerkingen in verband met deze voorwaarden dienen gericht te worden aan admin@deltapointocs.eu Behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht is het Belgisch recht van toepassing op deze voorwaarden. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.


< page up>